Novinky

Informace o nároku vrácení daně subjektům užívajícím minerální oleje pro výrobu tepla

Martina Opletalová
Informace o nároku vrácení daně subjektům užívajícím minerální oleje pro výrobu tepla
22.
LIS

Vzhledem k aktuální nestabilní situaci na trhu s energiemi a s tím spojeným růstem jejich cen dochází ze strany daňových subjektů ke zvýšenému zájmu o minerální oleje jakožto prostředku pro výrobu tepla. V souvislosti s tím se Celní úřad pro Olomoucký kraj rozhodl upozornit na několik zásadních pravidel, které umožnují využití uplatnění vrácení daně právě z těchto ropných produktů.

Nárok na vrácení daně z minerálních olejů použitých pro výrobu tepla vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily minerální oleje za cenu včetně daně. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby.

Daňový subjekt uplatňující si nárok na vrácení daně musí splnit kumulativně 4 podmínky:

a) minerální oleje nakoupit včetně daně

b) spotřebovat je pro výrobu tepla

c) vést evidenci skutečného nákupu a spotřeby minerálních olejů

d) minerální oleje musí být označkovány a obarveny podle části 5 zákona o SPD (obarvení a označkování topných olejů až v daňovém skladu není na překážku nároku na vrácení daně).

Daň se vrací ve výši sazby daně konkrétního topného oleje, tj. ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů, snížené o 660 Kč/1000 l. Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a spotřebě vedenou kupujícím. Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé.

Způsoby vedení evidence

  1. V případě, že je spotřeba odměřována průtokoměrem, bude v evidenci zaznamenán stav měřidla na začátku zdaňovacího období a stav měřidla na konci zdaňovacího období, kdy rozdíl stavu měřidla na začátku a konce zdaňovacího období bude množství spotřebovaného topného oleje.
  • Pokud je spotřeba odměřována pomocí hladinoměru, měrné tyče, stavoznaku, metru apod. (je odměřována výška hladiny), pak v evidenci bude zaznamenána výška hladiny na začátku a na konci zdaňovacího období (v cm) a dle litrovací tabulky bude výška hladiny přepočtena na litry, kdy rozdíl na začátku a na konci zdaňovacího období bude množství spotřebovaného topného oleje.

Závěrem je nutné zdůraznit, že daňový subjekt, jenž bude žádat o vrácení spotřební daně z tohoto titulu, musí počítat s místním šetřením, kdy správce daně bude zkoumat, zda tato osoba splňuje podmínky pro vrácení spotřební daně, zejména, zda je uživatelem zařízení, které vyrábí teplo za použití minerálních olejů, jak je zařízení uspořádáno, jak jsou minerální oleje uskladněny, jak je zjišťována spotřeba a zda je v místě spotřeby vedena evidence v souladu s vyhláškou.

Další informace

Rozsáhlejší informace, která se věnuje výše uvedené problematice: Informace_21_46424.pdf (celnisprava.cz)

Informace týkajících se vymezení topných zařízení pro splnění požadavku na vedení evidence dle Vyhlášky č. 413/2003 Sb.,: Informace_22_28238.pdf (celnisprava.cz)

novinky

nejbližší akce

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři