Novinky z komory

MZDY PROPLATÍ FIRMÁM STÁT

Podnikatelská poradna OHK a ARROWS – legal point: ÚDAJE PLATNÉ K 2. 4. 2020

V tomto komplexním článku naleznete maximum dostupných informací, které se váží k programu Antivirus. Tento článek je denně aktualizován a najdete v něm odpovědi na tyto otázky:

 1. Účel programu
 2. Kdo může žádat
 3. Časová hlediska
 4. Vyloučení z programu
 5. Režimy
 6. Administrace žádostí
 7. Tabulka požadovaných dokladů
 8. Inforgrafika MPSV

1) Účel programu

Vláda dne 19. 3. 2020 (a následně dne 23. 3. 2020 a poté 1. 4. 2020) schválila cílený program podpory zaměstnanosti, jehož smyslem je kompenzovat mzdové náklady za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se tak o případy, kdy překážky v práci nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státu.

Dne 2. 4. 2020 pak byl na stránkách MPSV zveřejněn dlouho očekávaný manuál pro zaměstnavatele, který by měl přinést odpovědi na otázky, jak vlastně bude program fungovat, na koho bude dopadat a jak se bude o státní podporu žádat.

2) Kdo může žádat

Program je určen všem firmám v podnikatelském sektoru, nevztahuje se tak na zaměstnance, kteří jsou odměňováni platem (z veřejných rozpočtů).

3) Časová hlediska

Antivirus počítá s náhradami mezd za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Vláda však už nyní avizuje, že se bude program pravděpodobně prodlužovat i na květen 2020.

ÚP pak dodává, že příjem žádostí bude zahájen v pondělí 6. 4. 2020 a celková administrace může trvat několik dní. Lze však předpokládat, že na začátku programu budou reakce ze strany ÚP pomalejší s ohledem na masivní počty žadatelů.

4) Vyloučení z programu

 1. Dohodáři – státní refundace se bude týkat pouze zaměstnanců v pracovním poměru, jsou tak vyloučeni zaměstnanci pracující na DPP/DPČ.
 2. Propouštění zaměstnanci – současně platí, že náhradu od státu nebude možné čerpat na zaměstnance, kteří jsou ve výpovědní době. Na zaměstnance, kterým jste ke dni podání vyúčtování dali výpověď (nebo samozřejmě před tímto dnem), se tak nárok na příspěvek nevztahuje.
 3. Zaměstnanci s jinými dotacemi – dalšími vyloučenými skupinami jsou zaměstnanci, na které firmy pobírají jiné příspěvky od ÚP, typicky osoby se zdravotním postižením.
 4. Pokutované firmy – možnou stopkou pro spoustu firem pak bude omezení, které říká, že program mohou čerpat pouze firmy, které nedostaly v posledních třech letech pokutu za nelegální práci. ÚP však uvádí, že toto omezení bude platit pouze na nelegální práci cizinců bez povolení k pobytu (nemělo by se tak jednat o pokuty za jiné druhy nelegální práce, například za švarcsystém). Toto řešení je poměrně udivující a je otázkou, zda se momentálně nejedná pouze o překlep a zda nebudou v cestě dotacím stát také jiné pokuty.
 5. Někteří agenturní zaměstnanci – agentury práce se mohou programu účastnit také, ale pouze za předpokladu, že se bude jednat o příspěvky na zaměstnance, kteří byli po celou dobu trvání Antiviru zaměstnáni. Na zaměstnance, které agentura např. na konci března ukončila, dotace čerpat nelze.
 6. Bezdlužnost – firmy, které mají nedoplatky vůči veřejným rozpočtům (daně, sociální a zdravotní pojistné apod.) jsou z programu vyloučeny také. MPSV však v manuálu už nyní deklaruje, že tuto podmínku hodlá zrušit. Prozatím však stále platí.

5) Režimy

Dobrou zprávou pro firmy je, že MPSV v manuálu předpokládá, že pokud firma určí druh překážky v práci nesprávně, nebude to důvodem pro vrácení příspěvku, pokud byla náhrada mzdy zaměstnanci skutečně vyplacena. Jinými slovy, pokud má zaměstnanec překážku za 100%, ale vy mu vyplatíte pouze 60% (máte za to, že se jedná o jinou překážku), pak vám tuto překážku ÚP proplatí a nebude takové případy rozporovat. Hrozí však samozřejmě případná pokuta ze strany inspekce práce, pokud by byl nesprávně určenou překážkou zaměstnanec negativně dotčen.

Režim “A”

Tento režim se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, MZ nebo krajskými hygienickými stanicemi a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény.

 1. Karanténa – zaměstnanec nepracuje z důvodu, že mu byla nařízena karanténa. Jedná se o překážku v práci podle § 191 ZPr, přičemž zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání karantény náhrada mzdy ve výši 60% upraveného průměru (stejně jako na neschopence). Dle našeho názoru se tato situace týká také osob, které sice nemají nařízenu domácí karanténu, ale nemohou se z důvodu plošných opatření hygieny dostat do práce (více zde).
 2. Uzavření či omezení provozu – firma musela uzavřít nebo omezit provoz (činnost) z důvodu vyšší moci spočívající v přímém zákazu takovéto činnosti. Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnavatel je povinen zaměstnancům vyplácet podle § 208 ZPr náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance. Souborný přehled platných vládních opatření je k nalezení rovněž na webu Úřadu vlády ČR. Ke zorientování o zákazech podnikatelských činností lze rovněž využít přehled zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rozhodující jsou opatření platné v době vzniku překážky v práci, tj. v době, za níž bude zaměstnavatel žádat o poskytnutí příspěvku.

Výše příspěvku činí 80% (včetně odvodů) a je zastropována částkou 39.000,- Kč měsíčně.

Režim “B”

Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně firmy vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19. Jedná se o případy, kdy vznikají překážky v práci na straně firmy a příčinou vzniku těchto překážek je současné epidemiologická situace a související opatření k zamezení šíření nákazy jak v tuzemsku tak v zahraničí.

 1. Nedostatek zaměstnanců – v zaměstnání absentuje významná nebo klíčová část pracovního kolektivu (například z důvodu karantény, nemoci, péči o dítě či i situace, kdy se lidé nemohou dostat do zaměstnání včetně cizinců). Tato situace se dle MPSV posuzuje jako překážka v ráci dle § 208 ZPr.
 2. Nedostatek vstupů – jedná se o situace, kdy sice má firma dostatek zaměstnanců, ale chybí jim vstupy (suroviny, polotovary, služby apod.) nezbytné k činnosti firmy a to v důsledku protiepidemických opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatelů, včetně zahraničí (§ 207 písm. a) ZPr).
 3. Nedostatek zakázek – v případě omezení odbytu se jedná o tzv. částečnou nezaměstnanost podle § 209 ZPr, kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku. K tomu však musí mít zmocnění v podobě dohody s odborovou organizací anebo musí předem vydat vnitřní předpis.

Skvělou zprávou pro všechny podnikatele je pak toto ubezpečení MPSV: “Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány.”. Jinými slovy řečeno, firmy mohou žádat o příspěvky a nemusí už dále prokazovat, že firmě chyběly suroviny kvůli epidemii, že jim ubyly zakázky ve spojitosti s epidemií apod.

Výše příspěvku činí 60% (včetně odvodů) a je zastropována částkou 29.000,- Kč měsíčně.

6) Administrace žádostí

Veškeré úkony budou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude dle ÚP umožněn. ÚP nebude dle svého vyjádření po žadateli vyžadovat jiné dokumenty, než dokumenty uvedené níže, to však neplatí o situaci průběžné či následné veřejnosprávní kontroly. Jinými slovy: příspěvek bude poskytnut i ve “sporných” případech, ale následně může dojít ke kontrole, která vyústí až v povinnost příspěvek vrátit.

 1. Vznik překážky – firma druh překážky právně vyhodnotí a odpovídající náhradu mzdy zaměstnancům také reálně vyplatí.
 2. Podání žádosti – tento krok bude probíhat pomocí speciální aplikace, která bude dostupná na webu ÚP. Povinnou součástí žádosti bude doklad o zřízení účtu, kam mají být zasílány příspěvky a případný doklad o zastupování firmy (např. plná moc advokáta). Nesprávně vyplněné žádosti budou stornovány a vraceny k doplnění.
 3. Uzavření dohody – dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána ÚP. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele (lze více než doporučit, aby se firmy s úplným zněním dohody seznámily a podání žádosti si řádně promyslely a to zejména v případech, kdy dohoda obsahuje případné vzdání se nároků do budoucna). ÚP zkontroluje doklady a splnění podmínek pro uzavření dohody. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
 4. Vyúčtování mezd – firma provede po skončení měsíce vyúčtování, náhrady mezd včetně odvodů vyplatí a následně zašle ÚP tzv. vyúčtování (rovněž pomocí aplikace). Na každý režim Antiviru vyplňuje firma samostatný formulář. Součástí formuláře pro režim A, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání a také uvedení příslušného opatření (číslo usnesení vlády, číslo jednací opatření ministerstva zdravotnictví apod.)
 5. Výplata příspěvku – po zaslání vyúčtování provede ÚP kontrolu u ČSSZ a zašle příspěvek na uvedený účet firmy. V případě zjištěných nesrovnalostí mezi údaji ve vyúčtování a údaji vedenými ČSSZ vyzve ÚP žadatele k podání vysvětlení, případně doložení dokladů (pracovních smluv, docházky, mzdový list apod.). Bude-li žadatelem prokázána oprávněnost požadavku, ÚP příspěvek doplatí.
 6. Kontrola – v průběhu i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní činnost. Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany úřadů. Přehled vyžadovaných dokladů, které zaměstnavatel doloží v jednotlivých fázích administrace, je uveden v tabulce níže. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení. Porušení podmínek písemné dohody je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno
  Finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně. Kontrola v oblasti pracovněprávních předpisů bude realizována, případně následně sankcionována, ze strany SÚIP. V případě porušení pracovněprávních předpisů majících vztah k poskytnutí příspěvku předá inspekce práce podnět na ÚP.

7) Tabulka požadovaných dokladů

8) Infografika MPSV

Vezměte prosím na vědomí, že veškeré zde uvedené informace jsou platné ke dni jejich zveřejnění a mohou se tak v čase měnit a vyvíjet. Aktuální situace je naprosto bezprecedentní a nelze se tak opřít o jakékoliv odborné publikace či judikaturu. Informace zde obsažené tak poskytují jeden z možných výkladů právních předpisů, který může, ale nemusí být státními orgány reflektován. Konkrétní právní rady lze poskytnout pouze na základě cílené právní konzultace (také online) po zohlednění individuální situace klienta.

Menu