Novinky

Projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem

Martina Opletalová
Projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem
6.
PRO

Vážené členky, vážení členové,
 
přijměte nabídku k zapojení se do realizovaného projektu Společná cesta k rozvoji - vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK - pro členy OHK zcela zdarma.
Termín realizace kurzů se kvapem blíží a my tyto kurzy potřebujeme naplnit. Kurzy se uskuteční v měsících 02-05/2022 v Olomouci. Na školeních bude k dispozici celodenní občerstvení. 

Kurzy se tematicky dělí do 3 okruhů:

 1. Měkké manažerské dovednosti 
 2. Účetní, ekonomické a právní kurzy
 3. Obecné IT


Okruh 1

 • Marketingový a komunikační mix
 • Vnitrofiremní komunikace - plán odchodu do důchodu
 • Projektové řízení
 • Řízení rizik

Okruh 2

 • Novinky v daních a účetnictví
 • Hmotný a nehmotný majetek
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Mzdové účetnictví
 • Kalkulace nákladů
 • Veřejné zakázky pro pokročilé
 • Právní minimum

Okruh 3

 • Zoner


ANOTACE K JEDNOTLIVÝM KURZŮM

Okruh 1
MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÍ MIX

Obsah: Marketing, marketingový mix, komunikační mix, marketingová komunikace, komunikace na spotřebitelském a průmyslovém trhu, marketingová strategie, nástroje marketingového a komunikačního mixu, komunikační modely, trendy současné marketingové komunikace apod.

VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACE – PLÁN PŘÍPRAVY NA ODCHOD DO DŮCHODU
Obsah: Vize a představy o budoucnosti, posouzení zdravotní kondice, time management a práce s volným časem, finanční plánování, tvorba vlastního plánu apod. Školení vhodné také pro interní lektory (pracovníka personálního oddělení) za účelem interního školení zaměstnanců firmy v dané oblasti.
 
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Obsah: Projekt a projektové řízení, fáze životního cyklu projektu, organizace projektu, metody projektového řízení, řízení projektového týmu, úloha manažera a jeho vliv na úspěšný proces řízení, strategie a taktiky, předpoklady úspěšnosti řízení, příčiny neúspěšnosti, hodnocení projektu, nástroje řízení, řízení rizik atd.
 
ŘÍZENÍ RIZIK
Obsah: Riziko, identifikace a typologie rizik, definice a význam řízení rizik, proces řízení rizik a jeho fáze, analýza a hodnocení rizik, úloha manažera při řízení rizik, techniky a metody managementu rizik, nástroje řízení rizik aj.

Okruh 2
NOVINKY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ
Obsah: Nejdůležitější aktuální změny v oblasti daní z příjmů právnických osob, DPH, změny v daňových zákonech, daňovém řádu, zákon o evidenci tržeb, změny s daněmi související (cestovní náhrady, mzdy, sociální a zdravotní pojištění apod.), příklady z praxe, srovnání s předchozím stavem, aktuální stanoviska GFŘ a MF k dané problematice.HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Obsah:Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů, dlouhodobý majetek z pohledu zákona o daních z příjmů, aktuální změny a problémy účetní a daňové legislativy k dané oblasti v praxi

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Obsah:Daň z příjmů PO, platné a připravované změny zákona o daních z příjmů, srovnání s předchozím stavem, vybrané problematické okruhy, které v praxi vyvolávají časté chyby, změny souvisejících zákonů, procvičování na příkladech z praxe.

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
Obsah: Základní přehled k problematice mzdového účetnictví (mzda, náhrady, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky ze mzdy, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů apod.), aktuální témata v rámci mzdové agendy, změny zákonů a právních předpisů, diskuse k problémovým oblastem, příklady z praxe, srovnání s předchozím stavem, aktuální stanoviska GFŘ a MF k dané problematice.

KALKULACE NÁKLADŮ
Obsah: Náklady firmy, jejich členění a sledování, řízení a optimalizace nákladů, kalkulace nákladů v praxi, kalkulační metody a jejich využití, metodiky tvorby cen, praxe v cenotvorbě - chyby a jak se jim vyhnout, praktické příklady výpočtu kalkulací nákladů různými metodami.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO POKROČILÉ
Obsah: Aktuální témata v oblasti právní úpravy zadávání veřejných zakázek, legislativní změny, nejčastější pochybení zadavatelů, příklady z praxe, stanoviska ÚOHS, elektronické zadávání veřejných zakázek a elektronická komunikace, specifika VZMR a podlimitních zakázek, změny smluv, problematika veřejných zakázek v dotačně podpořených projektech.

PRÁVNÍ MINIMUM
Obsah: Právní aspekty podnikání právnické osoby z pohledu občanskoprávních, obchodních a pracovněprávních vztahů: obchodní společnost, jednání za společnost (statutární zástupce, prokurista, zastoupení na základě plné moci,  jednání manažera a zaměstnanců); obchodně závazkové vztahy (základní typy smluv, uzavírání smluv, platnost smluv, zajištění smluv, změny a ukončení smluvních vztahů, reklamace, odpovědnost za škodu, sankce), uplatnění práv v soudním řízení, obchodní rejstřík, uzavření smlouvy na dálku a elektronický prodej (eshop); pracovně právní vztahy (vznik a zánik pracovních smluv a dohod, pracovní doba, formy odměňování); náhrada škody (obecná a kolektivní odpovědnost).

Okruh 3
ZONER
Obsah: Grafické zpracování fotografií v programu Zoner Photo Studio (pokročilé nástroje), tipy a doporučení pro fotografování produktových, dokumentárních a portrétních fotografií. Součástí školení bude praktické procvičování v programu Zoner a ukázky práce s fotografickou technikou.
 
Před vstupem do tohoto projektu bude potřebné zajistit financování v režimu de minimis/blokové výjimky, a to v součinnosti s projektovým servisem Moravské vysoké školy Olomouc.
 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat paní Tomáškovou z projektového servisu MVŠO,
 
Ing. Veronika Tomášková
odborný pracovník oddělení Projektový servis
 tel.: +420 587 333 820
mobil: +420 731 379 258
veronika.tomaskova@mvso.cz

Pokud máte o jakoukoliv vzdělávací akci zájem, stačí nás kontaktovat - telefonicky, odpovědí na tento e-mail či na e-mail ředitele OHK Olomouc Radima Kašpara, kaspar@hkol.cz.

novinky

nejbližší akce

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři