Název:                  Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK

Reg. číslo:            CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010854

Doba trvání:       01. 07. 2019 – 30. 06. 2022

Dne 01. 07. 2019 byla oficiálně zahájena realizace projektu s názvem „Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK“. Na podporu realizace projektu bylo dne 05. 05. 2019 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hlavním cílem projektu je pomoc cílové skupině při uplatnění na trhu práce a zlepšení konkurenceschopnosti a výkonnosti zaměstnanců členských firem. Zaměstnanci získají lepší teoretické a praktické znalosti a dovednosti.

V současné době běží první část veřejné zakázky: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/spolecna-cesta-k-rozvoji-vzdelavani-zamestnancu-clenskych-firem-ohk-i

Poř. č. aktivity Aktivita Počet osob Počet hodin Celkem os./hodin
1. Obecné IT 150 16 2400
2. Měkké a manažerské dovednosi 150 16 2400
3. Jazykové vzdělávání 36 16 576
4. Specializované IT 0 0 0
5. Účetní, ekonomické a právní kurzy 30 16 480
6. Technické a jiné odborné vzdělávání 90 24 2160
7. Interní lektor 0 0 0
CELKEM 456 8016

 

Seznam kurzů s počtem volných míst – I. VZ OHK

Název kurzu Obsah kurzu Počet volných míst
Konfliktní situace Zásady komunikace, konflikt a příčiny vzniku konfliktu, vývoj a typy konfliktů, předcházení konfliktům, řešení konfliktů, typy lidí  a způsob komunikace s nimi, emoce v konfliktu apod. 2
Vedení a koučing zaměstnanců Osobnost manažera, jeho role ve firmě, přístupy k vedení lidí  a k optimalizaci vlastního stylu, efektivní způsoby vedení lidí, koučink a techniky koučovacího přístupu, stanovení cíle koučování a jeho vyhodnocení, zpětná vazba jako nástroj kouče, motivace  a její vztah k výkonnosti, individuální přístup k různým typům lidí při koučování apod. 1
Rétorika Komunikace a druhy projevu, technika řeči a práce s hlasem, kultura projevu, řečnické dovednosti, řečnické styly, obsah a forma komunikace, neverbální komunikace, improvizovaný projev, argumentační dovednosti, způsoby zaujetí publika, zvládání trémy, image řečníka, mediální trénink různých situací. 2
Marketingový a komunikační mix Marketing, marketingový mix, komunikační mix, marketingová komunikace, komunikace na spotřebitelském a průmyslovém trhu, marketingová strategie, nástroje marketingového a komunikačního mixu, komunikační modely, trendy současné marketingové komunikace apod. 11
Vnitrofiremní komunikace – plán přípravy na odchod do důchodu Vize a představy o budoucnosti, posouzení zdravotní kondice, time management a práce s volným časem, finanční plánování, tvorba vlastního plánu apod. Školení vhodné také pro interní lektory (pracovníka personálního oddělení) za účelem interního školení zaměstnanců firmy v dané oblasti. 11
Projektové řízení Projekt a projektové řízení, fáze životního cyklu projektu, organizace projektu, metody projektového řízení, řízení projektového týmu, úloha manažera a jeho vliv na úspěšný proces řízení, strategie a taktiky, předpoklady úspěšnosti řízení, příčiny neúspěšnosti, hodnocení projektu, nástroje řízení, řízení rizik atd. 11
Řízení rizik Riziko, identifikace a typologie rizik, definice a význam řízení rizik, proces řízení rizik a jeho fáze, analýza a hodnocení rizik, úloha manažera při řízení rizik, techniky a metody managementu rizik, nástroje řízení rizik aj. 11
Novinky v daních a účetnictví Nejdůležitější aktuální změny v oblasti daní z příjmů právnických osob, DPH, změny v daňových zákonech, daňovém řádu, zákon  o evidenci tržeb, změny s daněmi související (cestovní náhrady, mzdy, sociální a zdravotní pojištění apod.), příklady z praxe, srovnání s předchozím stavem, aktuální stanoviska GFŘ a MF k dané problematice. 10
Hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů, dlouhodobý majetek z pohledu zákona o daních z příjmů, aktuální změny a problémy účetní a daňové legislativy k dané oblasti v praxi. 10
Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO, platné a připravované změny zákona o daních  z příjmů, srovnání s předchozím stavem, vybrané problematické okruhy, které v praxi vyvolávají časté chyby, změny souvisejících zákonů, procvičování na příkladech z praxe. 7
Mzdové účetnictví Základní přehled k problematice mzdového účetnictví (mzda, náhrady, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky ze mzdy, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů apod.), aktuální témata v rámci mzdové agendy, změny zákonů a právních předpisů, diskuse k problémovým oblastem, příklady z praxe, srovnání s předchozím stavem, aktuální stanoviska GFŘ a MF k dané problematice. 11
Kalkulace nákladů Náklady firmy, jejich členění a sledování, řízení a optimalizace nákladů, kalkulace nákladů v praxi, kalkulační metody a jejich využití, metodiky tvorby cen, praxe v cenotvorbě – chyby a jak se jim vyhnout, praktické příklady výpočtu kalkulací nákladů různými metodami. 10
Veřejné zakázky (pro pokročilé) Aktuální témata v oblasti právní úpravy zadávání veřejných zakázek, legislativní změny, nejčastější pochybení zadavatelů, příklady  z praxe, stanoviska ÚOHS, elektronické zadávání veřejných zakázek a elektronická komunikace, specifika VZMR a podlimitních zakázek, změny smluv, problematika veřejných zakázek v dotačně podpořených projektech 9
Právní minimum Právní aspekty podnikání právnické osoby z pohledu občanskoprávních, obchodních a pracovněprávních vztahů: obchodní společnost, jednání za společnost (statutární zástupce, prokurista, zastoupení na základě plné moci, jednání manažera  a zaměstnanců); obchodně závazkové vztahy (základní typy smluv, uzavírání smluv, platnost smluv, zajištění smluv, změny a ukončení smluvních vztahů, reklamace, odpovědnost za škodu, sankce), uplatnění práv v soudním řízení, obchodní rejstřík, uzavření smlouvy na dálku a elektronický prodej (eshop); pracovně právní vztahy (vznik a zánik pracovních smluv a dohod, pracovní doba, formy odměňování); náhrada škody (obecná a kolektivní odpovědnost). 7
Zoner Grafické zpracování fotografií v programu Zoner Photo Studio (pokročilé nástroje), tipy a doporučení pro fotografování produktových, dokumentárních a portrétních fotografií. Součástí školení bude praktické procvičování v programu Zoner a ukázky práce s fotografickou technikou. 11

Kontaktní osoba:

PhDr. Radim Kašpar, MBA

ředitel

kaspar@hkol.cz
727 923 1313

Menu