Novinky

Testování na koronavirus ve firmách

Martina Opletalová
Testování na koronavirus ve firmách
2.
BŘE

Vláda na svém jednání 1. 3. schválila povinné testování ve firmách od 3. března 2021.

Testování se řídí dle Mimořádného opatření MZrd Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN:

 • Zaměstnavatelé nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit.
 • Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:
 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021 (tzn. s testováním by měl začít od 5. 3. 2021)
 • od 12. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:
 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 5. 3. 2021
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15.3. 2021 (tzn. s testováním by měl začít od 8. 3. 2021)
 • od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Důležité termíny pro zaměstnavatele:

 • po 3. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci)
 • po 5. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci)
 • kdykoli po 5. 3. 2021, nejpozději však do 11. 3. 2021 výzva zaměstnancům podrobit se testům (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci)
 • kdykoli po 8. 3. 2021, nejpozději však do 14. 3. 2021 výzva zaměstnancům podrobit se testům (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci)
 • počínaje 12. 3. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci)
 • počínaje 15. 3. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci)

Zaměstnavatelé mohou testování zaměstnanců organizovat v termínech dle svého uvážení, ale vždy tak, aby zaměstnanci bez negativního testu nebyla umožněna přítomnost na pracovišti.

Pokud bude zaměstnanec v 7 dnech následujících po termínu testování vyhlášeném zaměstnavatelem vykonávat práci výlučně na jiném pracovišti zaměstnavatele, než na kterém je organizováno testování, je zaměstnavatel povinen umožnit takovému zaměstnanci (s výjimkou zaměstnance na home office), aby se podrobil testu mimo pracoviště zaměstnavatele.

Povinnost podrobit se testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

 1. v 7 dnech následujících po termínu testování vyhlášeném zaměstnavatelem, budou nepřetržitě vykonávat práci z domova (formou home office).
 2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19

Zaměstnanci, který se odmítne podrobit testu, zaměstnavatel neumožní vstup na pracoviště. Pokud se přitom zaměstnavatel s takovým zaměstnancem nedohodne např. na výkonu práce z domova (home office) nebo čerpání dovolené, a ani nevyhoví jeho žádosti o neplacené volno, půjde na straně zaměstnance o tzv. jinou důležitou osobní překážku v práci, za kterou zaměstnanci podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy (zaměstnavatel nicméně může na základě vlastního uvážení nad rámec zákona náhradu mzdy poskytnout).

Pokud po absolvování testu získá zaměstnanec pozitivní výsledek, je povinen uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého bydliště a informovat svého praktického lékaře, pokud jeho zaměstnavatel nestanovil, že má uvědomit podnikového lékaře zaměstnavatele. Není-li zaměstnanec schopen informovat svého nebo podnikového lékaře, musí informovat jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo orgány hygieny. Zaměstnanci bude nařízena karanténa, a to minimálně do případného negativního výsledku následného PCR testu.

Přehled nejčastějších dotazů

Vzhledem ke stále častější poptávce po informacích ohledně testování ve firmách jsme pro vás připravili přehled nejčastějších dotazů s vypracovanými odpověďmi. Při zpracování jsme vycházeli jednak z usnesení vlády č. 191 z 24. 2. 2021 k podpoře provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v ČR a OSVČ z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven (vč. materiálu pro jednání vlády), tak z informací, které jsme získali od Ministerstva zdravotnictví.

Odkaz na celý článek kolegů z HK ČR s přehledem nejčastějších dotazů najdete zde: https://www.komora.cz/testovani-na-koronavirus-ve-firmach/. Údaje jsou neustále aktualizovány.

Další informace o testování ve firmách naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Průvodci samotestováním ve firmách. Údaje na těchto stránkách jsou taktéž neustále aktualizovány.

novinky

nejbližší akce

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři